Group Discussions March 2016 – 2 of 6

Nagasimha Rao: Dear friends today we are honoring teachers who did exlent work..book on RTE will released pls join us.. mahaveer Jain collage next to hotel atria at 11.00 RTE TASKFORCE

Bhimanagouda: ಒಳ್ಳೆಯ ಮತ್ತು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಾರ್ಯ. ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸುವೆ ಸರ. ಆ ಪುಸ್ತಕದ ಒಂದು ಪ್ರತಿ ನಮಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಕೊಡಿ ಸರ

Mutturaju Mandya: ದೇಶದ ಅಸ್ಮಿತೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿಡಲು ಸಮಾನ ಶಿಕ್ಷಣ ಜಾರಿಯಾಗಬೇಕಿದೆ.- ರಂಜಾನ್ ದರ್ಗಾ, (ಗಂಗಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾನ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಜನಾಂದೋಲನ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆದ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಈ ಕಾಲದ ಕರೆಯೇನು ಕಾರ್ಯಾಗಾರದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ)
Girish Mudigere: Excellent ….top 10 points haaki sir
If possible add few Teaching staff to this group

Akhila Vidyasandra added MUST Rani and Sridhar

Yogish: http://developschools.org/resource-center/articles/dynasties-of-karnataka

please check this new page. Surprised to know that Mysore Wodeyars ruled most of the Karnataka from 1400 to 1950 (550 years, which is more than Mughal ruling of India) even though sometimes British and Tipu ruled.
Only between 1761 to 1799 (38years) Karnataka(Mysore) was under Hyder Ali and Tipu

Girish Mudigere: Sorry….to read article about RTE confusion ….hope it will be resolved. We few volunteers should learn and try to help parents
Nagasimha Rao: Ya we need lot of volunteers

Girish Mudigere: 7 crores people ….sure few thousand will be ready to help…we need to organize ….lets try
Many college students and home makers are always willing to help schools …..through NSS volunteers lets try slowly but firmly

Dr Naveen: Heritage School Kolkata sent this letter to all their board parents recently…..just loved it, so sharing with you all:

Dear Parent,

The exams of children are to start soon. I know you are all really anxious for your child to do well.

But, please do remember, amongst the students, who will give the exams, is an artist, who doesn’t need to understand Maths.

There’s an entrepreneur, who doesn’t care about History or English literature.

There’s a musician, whose Chemistry marks won’t matter.

There’s a sportsperson, whose physical fitness is more important than Physics.

If your child does get top marks then great. But, if he or she doesn’t please don’t take away their self- confidence from them.

Tell them it’s ok, it’s just an exam. They are cut out for much bigger things in life.

Tell them, no matter what they score, you love them and will not judge them.

Please do this and if you do, watch your children conquer the world. One exam or a 90 percent won’t take away their dreams and talent.

With Warm Regards,

Girish Mudigere: Lets encourage every kid to build one small Singapore ….Dr Naveen

Prasanna: Naveen sir thank you for the excellent letter to parent. Every child is unique personality all should respect it. we should not put him/her in to frame of marks and remarks.

Akhila Vidyasandra: The rural areas need higher concentration, the various sports and arts need to be introduced and facilitate the children to focus on what they want to persue

Prasanna: We have to educate the parents about filling r t e online application. if we restrict them only for online application these things will happen

Akhila Vidyasandra: Children in pvt schools under RTE are being labelled as RTE children, they are experiencing bias, loosing their confidence. contrast to the above letter.

Akhila Vidyasandra: The same money which government gives can be used to improve government schools

Raghavendra N: Yes madam I agree with you, in directly government supporting private schools by giving RTE students them. Few admit in the cause of parents status to private schools, few taken in the name of RTE, few will go residential schools like murarji, mirror Rani chennamma Navodaya and others after left will concentrate our schools. Govt gives 50.000 in RMSA and 12 times audit with so many restrictions and allots amount in the month of December or January and asks us to finish whole amount with in March. Related to our departmental training trainings are good most of the training given for the purpose to reach the budgetary expense. We have lot of administrative problems which made govt schools to suffer. The rule says no new schools be given permission with in perview of 1 km of govt schools but this is clearly violated. The RTO has rule of running private school buses to pick the students with in 8 kms but every private school covers more than 30 kms around. What to do.
My worry is also that we are sending our schools’ children to private school with through rte. Along with ill treat in private school’s for rte students, pvt schls improve themselves by gvt grant. one more issue in those schools is exploitation of the teacher s by giving less salary

Girish Mudigere: Improving Government Schools seems best option instead of sending kids to other Schools
Akhila Vidyasandra: True, I agree with you.
Let’s do something about it soon

Girish Mudigere: High Regards to East Sikkim Teaching staff

Girish Mudigere: There was a video where the Japan kids clean the classes and toilets. Also during lunch cooking they were involved

Go to the end and they even clean the parking lot

Akhila Vidyasandra: Yes, that’s how our children should involve and learn everything so that they understand the dignity of labour.

Akhila Vidyasandra: I don’t know what’s wrong with Mr. Ravishankar, he must have lost all his senses to state that the government schools are breeding grounds of Naxalism,

Hemantharaju: Unless the teachers in govt schools share the responsibility no support from outsider can emancipate govt schools!
Its an insider’s view…

Raghavendra N: Dear all, even today no of teachers really want to develop and nourish our govt schools after all we fed by the schools and those are our flesh and blood. But we need good initiative with society, govt norms to develop schools. The major thing is that all private education institutions are in the hands of our great leaders and they never want to spoil their income. So the major hindrance is govt policy. We requested no of times to our authorities to give liberty in uniform color, but they decide even our school painting also. No room for our creativity. Although still there is hope of ray. We are not tiered, we fight till our last breath to develop our schools.

Hemantharaju: Really, who has tell our own fellow beings…how to to convince to shoulder the responsibility? Its big question …Raghavendra ..

Panchappa: Can you add our school address in the website, Develop public school.
If anybody have interest to visit our school, it helps them.

I and one of my villagers are discussing with BRC chief coordinator about what next? He was explaining about yojans have given by the government. He is very happy with our performance and personal interest in develop public schools. We have a meeting with his committee in next week.

Rakesh Gowda: Watch suvarna news today @ 9.30pm .they r telecasting online fraud case caught by bro circle inspector sd shashidhar

MCE Yogish: As of March 2013, Karnataka had 60036 elementary schools with 313008 teachers and 8.39 million student. If I calculate 8.39 million/313008 the teachers to students ratio appear to be 1:26. This is healthy number if this data is correct. However some schools have 1:200 or 1:400 ratio. I don’t understand for this inequality for some schools. May be some teachers don’t want to work in village schools or govt is not recruiting any teachers in village schools.

Above input is from the govt data
http://ssakarnataka.gov.in/pdfs/aboutus/edn_profile_state.pdf

Nagesh TK: Good morning to all, Yogesh sir we are facing same problem, we have 117 children 7 class, govt alated 5 teacher but 2year back 3 teacher took transfer now only 2 members, if b e o give the deftarion no one will come because our school located in border area

Yogish: If you look at number of teachers, we have enough. I think it’s (teachers to student ratio )not properly balanced in every school.
Not sure why govt is not bringing new teachers when existing teachers are taking transfers.
A simple math shows that we have enough teachers (1:26), but the reality is different as per teachers

Kiran Kumar: Hi Yogish, student teacher ratio broadly is diminishing year by year. And in some schools specially in the urban parts have much lessor ratios. More teachers want to settle in urban places and for that they use the corrupt methods to get transferred. This situation is already alarming.
There are several schools where the total number of children in the entire school is below 20.

Prasanna: Data given by gvt may be correct. teachers appointed to teach in schools, but the fact is 4000 something clusters , each cluster has a crp and each block (thaluq) has brc which has 2-3 primary teachers,1 or 2 working on deputation to , education. and dept is sending 750 teachers for study (BA English ,BSc for 3 years with salary )
every taluk there may be more than 1-2 working on deputation to akshara dasoha,b e o office, or as eco in beo office.
these teachers also come under the ratio of 26:1

but fact is that many lower primary schools have less children ( many lps in our block have below 10 , and single teacher, many have below 20/30 but having 2 teachers, but in higher primary schools having 20,25,30 students, having 3 teachers ) if we speak about ratio its well and good. if we look at the subjects to teach we are cheating our students without quality (and equality also ))

all crp s are appointed as teachers but not teaching in schools

true kiran sir. district center and taluk head quarter schools have enough teachers ( in shimoga dist shivamogga and bhadravathi thaluks have very less vacancies, where in the same district having burning problem of teachers scarcity. the same situation can be seen in all over state)

Leave a Reply