Group Discussions – April 25 2016

Yogish: All these points are up to date now in web site too.

Gururaj: “ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿನ LKG & 1 ನೇ ತರಗತಿಯ 25% RTE ಉಚಿತ ಸೀಟುಗಳ ಹಂಚಿಕೆ-2016-17″

ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಜಿಯ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು ಈ ಕೆಳಗಿನ ‘ಲಿಂಕ್’ CLICK ಮಾಡಿ…

– Kiran Raghupathi, VP, KSPSTA

(ಆನ್’ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ & ಮೊಬೈಲ್ ನಂ. ಅಗತ್ಯ)

http://www.schooleducation.kar.nic.in/

http://202.138.101.21/schregrte/RTE2015Eligbtyold/RTEeligibilityLogin.aspx

Yogish: One thing I observed that there is no good online (free) book for kannada grammar. Sine basic grammar exists, but doesn’t have advanced one including A to Z of grammar.

Thank you Poornima madam for the link. I am Looking for detailed grammar book. May be I need to buy one when I come to India.

Guru Poornima: http://www.nammakannadanaadu.com/vyakarana/kannada-vyakarna.php

U will get precised grammar sir

Chandrakant Acharya: Yogishji, please visit book shop in the campus of ravindra kalakshetra!!! You may find a few rare gems there!!! I think it’s of Kannada pustaka pradhikara

Panchappa: Dear friends firs think about teaching language then think about Grammar.

Prashanth Ananthady: Exactly

Yogish: Good story…….Nothing to do with school development. Please pass this 👆to every college going students

ಇದನ್ನು ಓದಿದಾಗ ಕಣ್ಣಾಲಿಗಳು ತುಂಬಿ ಬಂದವು. ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಕಷ್ಟ ಪಡುವ ತಂದೆ ತಾಯಂದಿರ ಒಮ್ಮೆನೆನೆಸಿಕೊಂಡೆ.

Laasya: ತಂದೆಗೊಂದು ನಮನ

Lokesh Alambuda added MUST Rashmitha Jain

Rakesh Gowda: Thanks everyone for kind support and making this event a great success…we have exceed our target…. I’ll keep you posted on further activities..find the total contribution list below…

Gururaj Paramesha: Yogesh sir to proceed further. . We need to have 4 strong core team for each division Gururaj Paramesha: Bangalore Division,Mysore Division,Gulbarga Division,Belgaum Division

Bangalore Division we have already started

Volunteers who stay in other divisions plz start forming core team to start our work..in this way we can reach all the govt schools throughout Karnataka.

They should be passionate abt Education sector especially improving the government schools… Angel can you please take lead to mobilise volunteers We need to mobilize volunteers who can help us

Angel Laasya: Em Here from Mysore, Ready “Sure “ to form Mysuru Team

Manoj Scientist: Hai hello friendzzzz,.. mr Mr .Manoj Scientist…, I have been in this field from 3, years travelling so many schools and colleges that to importantly travelling govt schols toooo…. Now im in Blore working with students in soo many aspects…. Yedterday thr was some meeting i heared but i would not attend ,…, But also i confirm that im continuing the development of schools…….in respective areas i can coverable… awering about nature and soo many aspects about science and mathematics., I am also in search of such dynamic voluenteers. see in govt schools thr are some teachers who r in this aspects.

Bcoz they will be vrry helpful in reaching each and every aspect. : I m near by VASANHPURA(9742519613)

I have to get some brocures about our work towards schools ..

Gururaj Paramesha: Manoj sir lets meet up some time next week. We will work together for bangalore division. Bangalore Division will cover following districts,

Bangalore North, Bangalore South, Bangalore rural, Ramnagara, Tumkur, Madhugiri, Kolar

Chikkabalapura, Chitradurga, Davangere, Shivamogga

Total we have 11 districts so any volunteers who are from above districts can contact me

Yogish: Very good progress Gururaj and all

Panchappa: In our institute, when counseling is going on many parents may cry and disappointment beacause of their financial imbalance.

Guru Poornima: Summer camp is held at Jnana Giri school, Konunkunte.

For swimming only, had used another nearby school.

But similar camps have been held for poor kids elsewhere too in other parts Bengaluru by swayamsevaks.

Gururaj Paramesha: Balagar sir can you plz share me the contacts details of Bangalore Division BEOs

Lokesh Alambuda: ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ನಾವು ಶ್ರಮಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಸರಕಾರದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಕಾರ್ಯವೂ ಆಗಬೇಕಿದೆ.

Gururaj Paramesha: I urge volunteers to go through RTE-Rules-2012.pdf found in www.schooleducation.kar.nic.in to understand more on SDMC

Ashok Gowda: Am from Bangalore north

Lokesh Alambuda: Added Prashanth and Rashmitha Jain

Girish Mudigere: Thank you….welcome Dinesh hegde uleppady,Rashmitha jain,prashanth….please introduce yourself

Thank you Lokesh Sir…lets focus on improving government schools with available resources

Lokesh Alambuda added 1 and 2

Girish Mudigere: Lokesh sir thanks. Names please

Gururaj Paramesha: Can others plz help us in choosing your division and taking responsibility of leading the division.

Girish Mudigere: Our team agenda should be:

Developing improving Government Schools anywhere any mother toungue

With available resources, Example : Telugu in Andrapradesh

Kids are like Superpowers, Village or Citi doesn’t matter, All kids are important

Lets keep away from any signature campaign etc

Lets improve government schools like USA with regional aspects of respective state…

Some clarification on avoid signature campaign in our Group : Many in the past requested for signing bhagahavdgitha required or not. Gender topic required or not, RTE etc etc. We don’t want those things in our group as we should utilize our every single minute available to improve Government Schools.

Huge number of homemakers and students are ready to help kids. Let’s focus using their energy and time to teach our anganavadi kids and primary school kids. Example …..HPE, Tata Infosys etc etc are willing to help schools. Lets find contacts and take their help

Kalgudi Naveen: https://janabandi.wordpress.com/

Gururaj Paramesha: Swami Vivekananda University from MP here degrees are sold for the money

Watching suvarna news. Career of bright and talented students are at stake

Girish Mudigere: 10% negatives spoiling 90% of good work by others

Lets fix 10% from root….start and exponentially progress from anganavadis.

Once thick skin developed ….never we can avoid money corruption, moral corruption, murders, robbery, white collar robbery etc etc. Lets atleast develop future citizens better than us

Gururaj Paramesha: What abt others..plz suggest

Girish Mudigere: True….Team decision is important. Team opinion gives direction to move in correct decisions. Feel free to disagree…..we respect everyone here

Guru Poornima: I totally agree, let us be determined.

S Girish we shall focus on the relevant field and bring the best output..with team spirit😀

Chaya Chandra Acharya: We have to create two teams only to develop children self confidence and teachers mind set. When I was doing B ed, I have seen students r not attending classes coming and writing only exam , paid about 45000 to college as fees and got degree. It is became very common. Nowva days we have come to the stage of Gandhi, kettadannu nodbeda…

We can create information in website like name, what they want teach, locality etc., and generate group based on the area

Parikrama is an authorised school which gives an internship to law student who works as volunteers , why do not government do same ( selected school)

Raghavendra N: Yes sir, don’t split apart from that lets follow strict rule that none of us share message or photo apart from the concept of school development

Chaya Chandra Acharya: Rakeshji my idea is not to create another group in WhatsApp, create group of people as volunteers for school, these student will change children confidence a lot because they mingle nicely with children

Rakesh Gowda: Appreciated

Girish Mudigere: We need names of interested persons in each area……lets create working teams for execution. Our maximum action plan for next two months is on improve admissions. We need to copy Lokesh sirs model. Any team members please

Lets focus all our discussion mainly on that and implement ideas

Chaya Chandra Acharya: Is there any government website which contains info abt dropouts, so that we can talk to parents

Gururaj Paramesha: www.schooleducation.kar.nic.in

Girish Mudigere: Team provided few inputs to avoid dropouts…also admission improvement

Let’s try list action plans. And invite team members to implement. Any suggestions please?

1. Improve Anganavadis and admissions to primary schools

2. Find methods to avoid dropouts – Provide Breakfast, Evening Snacks, good Cloths or uniforms, bags etc, lots of books, shoes, stationaries etc, Improve Basic sports, Identify Various talents in each kid(Not just First Second and Third prizes), Combs, Hair Oil, Water Bottles, inner garments, Soaps, Powder, Teach neatness etc. Most importantly ….give respect, love, affection, personal attention to kids. They never drop out.

Lokesh’s team methods are excellent

Gururaj Paramesha: More over form PTA in each school.. parents counselling is important

Just freebies will not make any students or kids in schools. We need to create an awareness to parents saying why we are stressing abt education to their kids. We need to make them aware that som1 as earned money to provide education To the parents. That is taxers money. This is inclusive and mutual…

Parents shud know that not govt paying money for them its people like us are paying tax from thr its been provided via government

Tandavmurthy: Mansoon is approaching,saplings will be provided free of cost by dept.of social forestry.We should insist schools to take up plantation activity in school field.There is a scope for designing and supply of cost effective tree guards to control mortality of sapling.’Develop schools’ should consider this as priority.

Gururaj Paramesha: I will ask my scouts and guides to do so in theit schools

Girish Mudigere: Small number…..sure it will go billions

I am so optimistic that I may fail badly…..but prepared to accept it with honor

Gururaj Paramesha: Failure and success are part of life..work is more to do..

I expect to reach 3 billions in next 5 years sir

Jayalaxmi Gowda: Raj avare good points on improving admissions

Tandavamurthy avare very good point on trees

It is good not just for schools but for the state and country as a whole

Girish failure is the first step to success. Should keep trying again and again until we reach the goal. Accepting the failure will forever stop the urge to proceed further… Just my 2 cents

Girish Mudigere: Lets list current tasks:

Guru Sir and Team….Presentation

Tandavmurthy Sir and Team: Dept of social forestry contact numbers

Tulu Help for Yogish: Sreeharsha

Kalgudi Naveen added Shri.Kollegala Sharma. ನಮ್ಮ ನಡುವಿನ ಹಿರಿಯ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು, ಲೇಖಕರು, ಅಂಕಣಕಾರರು, ಸೈನ್ಸ್ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಅಂಕಣದ ಉತ್ತರಕಾರರೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಅನುವಾದಕರು ಆದ ಶ್ರೀ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಶರ್ಮಾ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ”

Girish Mudigere: Welcome Sir…..Thank you Kalgudi Naveen Sir

Jayalaxmi Gowda: Welcome Honorable Sharma sir.

Gururaj Paramesha: Ok sir sure this week will work with Bangalore team

Girish Mudigere: If few members….feel too many messages here…..kindly feel free to move to our silent team…..I can help you..

Please do not hesitate

Leaving the group not recommended though we respect anyone’s decision

Leave a Reply