Group Discussiones – April 22 2016

Ashok Gowda: ನಿಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಸಾಕಾರವಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಬೆಂಬಲವಿರುತ್ತದೆ..ಇದೊಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮುಂದುವರಿಸೋಣ. ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಶಾಲೆಗಳ ಕುಂದು ಕೊರತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ.

Girish Mudigere: Thank you Ashok sir….lets find solutions and implement solutions

Balaji: We have enough engineers and doctors for another 40yrs. During this drive we need to emphasize on Agriculture Farming and Business Solutions to rural citizens so in 10yrs we get to see enough farmers

Unless rural citizens don’t get educated in business solutions they always think its not profitable work working in farm n agriculture lands.

Its been since 2000 from when farmers started migration towards city life to earn 10000 a month being security garment factory jobs

Its high time to educate farmers and increase numbers in 10yrs to keep the balance and checks

These yrs engg started migration towards agriculture and that’s because they understood business and peaceful in farming than coding

Girish Mudigere: Education and Farmers are two eyes

Lets categorize three type of schools

To be Developed Schools(Points 1 to 10)

Developing Schools(Points 1 to 15)

Advancing Schools(Points 1 to 25)

Lets work on top few points in each category of Schools

Lets not get deep into logistics of any issue

Lets connect two ends – Giver and Taker and Monitor

Priorities for “To be Developed” Schools

1. Improve Anganavadis and admissions to primary schools

2. Find methods to avoid dropouts – Provide Breakfast, Evening Snacks, good Cloths or uniforms, bags etc, lots of books, shoes, stationaries etc, Improve Basic sports, Identify Various talents in each kid(Not just First Second and Third prizes), Combs, Hair Oil, Water Bottles, inner garments, Soaps, Powder, Teach neatness etc

3. Language related issues – Local Language, Mother Tongue, English and Hindi – Improve black boards, better usage of available materials etc.

4. Improve quality of teachers, address shortage of teachers….Giving quality education, to improve teaching using advanced technlogies. Computers, Projectors etc

5. Volunteers: Involve Volunteers for various Activities – Cleaning till Teaching

6. Breakfast, evening snacks, study materials , bag, clothing etc.

7. Clean Rooms, Campus, Plant and create Gardens, Beautify Building, Beautify Rooms, walls, Campus…….add Rooms, buildings

water, drainage

rangamandira etc etc

8. Advanced Sports, Bring Scouts, Guides, effectively.NCC, NSS?

9. Improve infrastructure by adding latest technology to class rooms, adding new classrooms, Adequate Tiolets

10. Identify Donors Companies or Government Schemes for few above and see execution through appropriate Bodies

11. 24 Hours Electric Power Supply, or Adopt Solar, wind, Hydraulic or any suitable Power

12. Avoid Mal nutrition, improve Food

13. 24 Hours Water Supply Clean, neat and tidy Toilets

14. Excellent rich garden and lawns

15. Highly sophisticated Teaching Tools etc

16. Advanced, High level guest speakers etc

Please add to the above

Girish Mudigere: We need to reshuffle and rearrange and add or remove few points from above.

Finally we should either get into action or influence others to get inti action through implementation

Lets have clarity on priority and work accordingly

Example : Dos

1. Post maximum two photos per day

2. Focus discussion on improvement of Government Schools

3. Derive action plans to improve schools

Avoids:

1. Do not post more photos on single day

2. Avoid anything not related to schools

3. Discussion in remaining two groups ….as more messages there lead to people leaving groups

4. Avoid inbox unless relevant

Gururaj Paramesha: From the report it shows how Pvt Unaided schools have over taken Government High Schools in Urban… so demand was high always in urban for Pvt secondary schools

Ramachandra Shetty: ದಯವಿಟ್ಟು ಸಲಹೆ ಕೊಡಿ. ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲೂ ಆಂಗ್ಲ ಮಾದ್ಯಮ ೬,ರಿಂದ ಎಂದು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಈಗ ಮಕ್ಕಳನ್ನೂ.ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನೂ. ಸಣ್ಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನೂ ಗಮನಿಸದೇ ಎಂಟರ ನಂತರ 9 ಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೇ ನೀಡದೇ ಮಕ್ಕಳ ಶಾಪಕ್ಕೆ/ಪಾಲಕರ ಶಾಪಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗುತ್ತಿರುವ ನಮ್ಮರಕ್ಷಣೆಗೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲವೇ ಅನಿಸುತ್ತಿದೆ.

Raghavendra N: From 6th standard government gives permission to higher standards. No problem in any kind of rules and regulations of Karnataka educational act. Which school you are referring to plz tell us

Prasanna: The students who have completed their 6-8th in English mdm have to admit in the gvt eng mdm high-schools . already gvt given and has been giving permission to English medium highschools.

Girish Mudigere: Sir….9 th class ge punaha Kannada medium odalebekanta transfer maadiddara? Yaake

English medium baralva

Prasanna: Alliruva highschool nalli English medium irade idre khanditha samasye agathe sir. 6-8 primary yalli open madalikke anumathi sikkirathe. Nantharada std s (9,10) permission thagollok try madbekithu.

Innadru sir ravara vyapthiya highschool na sdmc

Prasanna: Try madle beku. Illandre taluk level nalli elli gvt high school nalli eng medium idre makkalige hostel vyavsthe try madbeku.

Prasanna: Better to contact ddpi with problem ( no eng mdm hghschl for the children studied primary in eng mdm) with parents .

Gururaj Paramesha: Each district is having one government English medium school right.?

Girish Mudigere: So samasye 6 to 8 English medium ide

Aadare hattira shaale tallies 9 nantara English medium illa

Prasanna: But in our Hosanagar block already two highschool’s r running in eng mdm

Khanditha minimum one idde irathe. But parents are not ready leave their children in hostel. They simply blame the school and teacher along with the sdmc who tried more .

Guru Poornima: Govt aided English medium school irutte but purely govt school iralla

Prasanna: Now only two options

1. To join eng mdm schools far from the village or

2. Try to take permission to that particular hgh schl to start eng mdm frm this year.

Girish Mudigere: Lets try implementation of solutions

Raghavendra N: DDPI Is the authority to sanction English medium in govt schools just pursue him. An sdmc resolution and follow-up is enough. No extra financial help is needed. After good improvement in strength and additional section govt will sanction new posts. That is it. Pursue your DDPI

Girish Mudigere: Lets help Ramachandra Shetty sir

Raghavendra N: We are in our Highschool starting English medium from this year. We just gave a requisition that’s all and DD Came to our school, took our teachers opinion and gave sanction to English medium. The HM and SDMC should take initiation

Guru Poornima: Sairam Sir high school ,subject to some norms it is possible, but Primary education policy doesn’t permit English medium

Raghavendra N: See mam upto eighth comes under SSA, after RMSA. IF THAT school has good stregntj automatically it will be upgraded to high school

Its also depending on the teachers who’re working there now. They have to say we are ready to teach in eng mdm. Cz no extra teacher will be allotted to that high schl I think.

I’m also in the same practical boat since 2004, but I did what ever I wanted in my school. And all the officials supported me well.

Girish Mudigere: Please take one point at a time . Who can help Ramachandra shetty sir? Lets finalize that.

4/22/16, 09:49 – Girish Mudigere: Here’s an excellent team work by our Prasanna Sir

He tried to help Ramachandra Shetty Sir on English medium for 9 and 10

Prasanna: Sir I talked with my friend who is working as BEO in shringeri tq. He told in his taluk all 5 highschool’s out of six running both kan & eng medium. He told if the school has required strength only sdmc resolution copy ( saying that many students travelling to other place s for eng mdm higher classes) I tried to call Ramachandra shetty sir was not received. My frnd told that if we hvnt opened eng mdm all students were definetely enrolled to pvt high schls.

Sdmc resolution copy is enough to get permission for eng medium

Later on I talked with Ramachandra sir. That high school’s Administrative body is worrying about the permission for nineth and tenth std . Definetely it would be given when they already permitted eighth std. I assured R Shetty sir that I will collect and talk about the procedure of getting permission with HM, maruthipura gvt highschool, Hosanagar tq,Shivamogga dist who have successfully completed first 8th std eng mdm batch in 2015-16.

Girish Mudigere: High regards Prasanna Sir. Others kindly try to call Ramachandra shetty sir and ask him to call Prasanna sir. Or try to help through inputs given by Prasanna sir

Guru Poornima: No sir primary education must and should be in Mother tongue, (Kannada)

Disputes are on in this regard

Many teachers are ready to teach in English but govt does not allow. We have struggled for this issue

Chaya Chandra Acharya: This is what the big discussion going on in Karnataka about education. Whether the child should be educated in English or Kannada Medium. This issue is in court

Raghavendra N: Y it should me in english medium. Naav yaaru anmma makkalige Kannada medium kalista illa. Practically speaking for the sake of talk don’t talk this ideologies. Education has become a business now. We have to give to the people what they need than only govt. Schools live and respirate Kannada as a language will be there up to degree second year always. What else is needed. Medium English adre no problem.

Court already gave verdict to private primary and High school to open English medium schools

Harsha Kadur: ಒಂದರಿಂದ ಏಳನೆಯ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ಮಾತೃ ಭಾಷೆಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಗತ್ಯ. Its simple ..I can’t. Explain in msg. Lets meet on Sunday for positive discussion

Chaya Chandra Acharya: If this is the case why the government is not converting all government school to English medium and teach. Kannada as second language, PBM is solved. Dear on sairam it is not that simple

Guru Poornima: Govt English medium porimary school is impossible in the present scenario..

First of all we are all working to attract the dropouts at least for Kannada medium. Now let us focus on present issue

Raghavendra N: One PIL is already filed against not permitting govt schools to open English medium as the high Court permitted to private institutions

MUST Chaya Chandra Acharya: I do not know if schools teach in english medium from 1st std drop out can be controlled, because school in urban area are really struggling to survive. Government can analyse situation in urban area and give school to run under private public partnership.

Chaya Chandra Acharya: Because kendriya vidyalayas model is good. Single girl child, kV teacher children, rate children, well educated parent children r studying in one roof. The end result is OK.

Guru Poornima: Chaya its not happening really…. Situations are different from urban to Rural in each field….totally commercialised specially in Bangalore

Chaya Chandra Acharya: That’s what, u r right. At least government can think some solution out of box know. I have seen around 50% of school has only 4 -5 children in each class, that too teacher r paying to parents from their pocket and bringing children, this us really a utter waste of tax payer s money

Guru Poornima: True, inspired to each other. Healthily

Girish Mudigere: Bit v need solutions, Not just discussion. Lets try implementation of solutions

Chaya Chandra Acharya: But I am really enjoying lot of ideas, problem faced by other schools, nice

Guru Poornima: Few discussions are indirectly inter related to our issue

Guru Poornima: Of course we have to work from root level

Prasanna: As I know its not possible get English mdm permission for 1-5 in gvt schls. But we can get it 6-8 stds and high schools.

Chaya Chandra Acharya: Sir why do not we divide the group into teacher related, infrastructure related, schools related and discu ss

Girish Mudigere: Once we reach 256….we divide

Chaya Chandra Acharya: Ayo now what is the running no, why 256

Harsha Kadur: Its should not be divided like that. Its should be divided in taluk levels. So our work can reach village. 256 Agutte Don’t worry. 1 or 2 meetings. 256 alla 526 aagutte

Gururaj Paramesha: I was going thru government reports which schools hav received funds for drinking water and construction of toilets from government. So it gives current status of requirement…so these reports will be benchmark to validate whether schools really received the funds are they are just in the papers. .

Guru Poornima: Technical point.

Gururaj Paramesha: Any1 thr from Bijapur alias Vijayapura in this grp.?

Today grp s silent

Girish Mudigere: Sorry…..my fault.I stopped the flow

Lets try to see students get required medium near their home. Personally I feel kids should be with parents

Hostel life specific advantages are there…..but kids should grow with parents elders

They should be part of sorrows and affection too. I used to do lot of agricultural(hobby) and Horticulture too. Practically grow with nature

Gururaj Paramesha: Yes exactly 200% true

Narasimha Babu added ‪+91 94831 57294. Dear friends, This is Smt.Chaitra, M.A., B.Ed., Vice Principal, Govt PU College, Koratagere, Tumkur Dist.

Yogish: Every Government school have eng medium starting from 5 th to 10th grade if there are enough students. This program will definitely help to reduce dropouts

Yogish: So preliminary stage for notebook and water filter is done. Let’s move to next stage which is prepare the project report for water filter. I guess Nagesh Sir will get in touch with my friend Muralidhar to test the water sample soon.

This weekend I will talk to Prabhu regarding the status of school starter kit . It appears that 3 projects that are in our current list are sailing smoothly. Thanks to all of you for your tireless effort !

Poornima Dutt is already active in the group

Yogish: Just a reminder to protect your identity:

Please don’t give any of your personal details, address, school address, bank details, email id, Facebook id etc to any anonymous callers unless you initiated call. Don’t reply to anonymous emails too . We are doing very good work to improve the govt schools. Sometimes we might give our personal info in rush to help needy people. But please give top priority for your safety. Never give any of your personal details including your name or school address or your friends names address etc to any anonymous callers (including emails query). If you have any questions or doubts or concerns please contact Girish or post your query in this group before answering to any strangers.

Gururaj Paramesha: Social engineering attacks are common these days. Any1 calls for personal information please deny by giving so..

Panchappa: Upgraded higher primary school and High school, Nittuvalli. Davanagere.

Add this school to website Girish. I am giving them one hour free english class every Saturday Girish. It is one of the best govt., school in Davanagere. All private schools are competing. Really we are very glad to it.

Girish Mudigere: Panchappa sir, I sent above details to your inbox also….Try to send one photo, full address with pincode and contact details to Yogish on his Whatsapp +1 408-856-4383

Incomplete details will cause inconvenience to Yogish sir

Ashok Gowda: ಸರ್ ಅನವಶ್ಯಕ ರಗಳೆಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವೇದಿಕೆ ಒದಗಿಸಬೇಡಿ.

ನಾವು ಭಾರತೀಯರು. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವುದು . ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳ ಉತ್ತೇಜನಕ್ಕಾಗಿ ಅದಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಗುರಿಯಾಗಿರಲಿ.

ಉಳಿದ ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮ ಜಾತಿ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಾವಿಲ್ಲದಿರಲಿ. ನಾವೆಲ್ಲರು ಒಂದೆ ಕುಲ ಇದು ನಮ್ಮ ಭಾರತ.

ನಮ್ಮ ಭವಣೆಗಳನ್ನು ನಾವೇ ನೀಗಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಮ್ಮಿಂದಾದ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮವರನ್ನು ಅಂದರೆ ಭಾರತೀಯರನ್ನು ಮೇಲೆ ತರೋಣ..ಭಗವದ್ಗೀತೆ.. ಕುರಾನ್..ಬೈಬಲ್ .ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಷಯಗಳಾಗಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ. ಅದೇ ಮಹಾ ಮಂತ್ರವಾಗಬೇಕು. ಇದು ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನಿಮ್ಮ ತೀರ್ಮಾನಗಳಿಗೆ ನಾನು ಬಧ್ದನಾಗಿರುವೆ.

Girish Mudigere: 100% agreed Ashok Sir. Lets focus on improvement of Government Schools.

Tram members are requested not to post other messages. Kindly if someone accidentally posts anything outside schools topic…..all team members whomever sees first…..kindly immediately request not to post please. We respect each other

Ashok Gowda: ನಾನು ಗಮನಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದೇನೆ..ಕೆಲವರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗದೇ ವಿಚಾರ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿದರೆ..ಕೆಲವರು ಹುಳಿ ಹಿಂಡುವ ವಿಚಾರ ಮಂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇರಲಿ. ನಮ್ಮ ದ್ಯೇಯ ಮತ್ತು ಕೃತಿ ಎರಡೂ ಸಮಾಜದೆಡೆಗಿರಲಿ. ಸೋಲೋ ಗೆಲುವೋ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿದ ಸಂಭ್ರಮ ನಮಗಿದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಮುಂದುವರಿಯಿರಿ.

Girish Mudigere: All team members are excellent persons. They are helping society very well. Lets overlook some discussions and avoid. Main focus is to improve Government Schools. Daily lets make it clear. Apologies for repetitions Team. But we are helpless. Please discuss anything outside this group. Here our focus is very very clear

Ashok Gowda: And clear,with clear,forever clear we are for our society.

Yogish: One Mr PV Satya Ramesh contacted through our website to join as volunteer. Girish, Can you please call him to confirm ?. His number is : +91 9924482945

Girish Mudigere: Yogish ….I contacted Mr Satya Ramesh through Whatsapp. I will call him tomorrow. Seems self motivated person very active in Andra and Gujarat states. I will update his availability for our project ….thank you

Some members here if silent….kindly move to our other School group. We donot wish to disturb with more messages in this group….please inform. We will move. Thanks

Leave a Reply