3rd Oct 2016

Coordinators Group:

Girish : Nagesh TK: ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಾಫಿ ಪುಸ್ತಗಳನ್ನ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ , ನಮ್ಮ ಈ ಗುಂಪಿನ ಸಹೃದಯರೊಬ್ಬರು English cursive books ಕೊಡಿಸಲು ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ . ಮಂದೆ ಪೂರ್ಣ ವಿವರವನ್ನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ.

Lets try donations by CSRs etc in presence of concerned politicians amd administrators to shame them of not doing their part of work…….Government is v rich through tax money

Rajesh: Friends Government School in Kengeri requires assistance in Teaching English to 8-9-10 standard.

As there is no Language teacher a single help( including me) can take combined class for all three or workout some solution!!

A great opportunity to nurture the Roots.

Dr Sandeep Nayak: Additionally, the children can write to govt to provide that and parents follow it up using tools like RTI. This is more sustainable.

Hemanth Sharma: Agree. Only first time there may be problem. Next time it will be a process

Dr Sandeep Nayak: Yes. 👍🏽

And problems may be minimal. I dont anticipate any huge problem.

Rajesh: All doors have been knocked and even MLA tried his best for English Teacher. Now I am trying the damage control exercise. They will pass for sure but may not end up learning something!!!

Chaya Chandra Acharya: Recently it has been ordered by central government that engineering college should do a social work by opening a club in the college and help government school or orphanage or etc., actually colleges r struggling to start, I got 2 engineering college like ramaiah and atria. These children r collecting some money among themselves, we have to see how to trap these. Even coming and teaching children also is ok

Rajesh: Good idea. ( on small note please read trap as tap)

Yogish: Even degree college students can become tutor if college curriculum insists. My daughter is a tutor for 9th graders because curriculum insist this.

Rajesh: Not all Engineering colleges are up to standards !!!

Hemanth Sharma: That’s ok. They are going to graduate so they can anyway teach that is enough

Chaya Chandra Acharya: V v true. For government school graduate r enough. The idea here is engineering students will know the difficulties of our country and, political system etc morevthsn that they will com to know abt themselves.How to get phone number of schools and engineering college. Engineering at least we can try, school only

91 98 ……: Evn we can approach hostel students especially bcm and minority hostel students

Chaya Chandra Acharya: Very good idea. I worked out with PG, Saturday I got good number of people

Shivaraj: Good idea 👌👍

Dasappa: Volly ball and throwball poels are ready to play for gowtham school students…..

Sponsred by Jyothi madam….

Thank u so much Jyothi madam💐🙏

Girish Mudigere: 😊👍🙏

Gururaj Paramesha: 👆🏼👍👏🏻

Chaya Chandra Acharya: Good work Jyothi madam

Amit Dr Sandeep: 👍🏻👏🏻

Core Group:

Girish : If our WhatsApp group gets hacked……lets start from scratch…… end of the day Government Schools should improve by sny method

Rajesh: They can hack our what’s App, they cannot hack our desire to work!!!

Let’s connect to Foundation for Excellence and provide our resources!!! Win- Win situation

Girish : V v true sir. I will try sure

Kollegala Sharma: 👌

Dr Chandrashekhar HB: 🙏

Nagesh TK: ಸರ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲಾ ಬರಹಗಳನ್ನ p d f ಪೈಲ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ ,ಶಿಕ್ಷಕರೇ ಇರುವ ಇತರೆ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹಂಚಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ .

91 7  ……..: This school driver is caught drunk this morning during spl drive against school vehicles. Vehicle seized.@Byatarayanapur TR PS.

Girish : Do BTS Bus dtivers too do similar?

Rajesh: Friends Government School in Kengeri requires assistance in Teaching English to 8-9-10 standard. As there is no Language teacher a single help( including me) can take combined class for all three or workout some solution!! A great opportunity to nurture the Roots.

Girish : Lets ask regularly…. sure someone tespond.Lets repeat such requests ….

Nagesh TK: ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಾಫಿ ಪುಸ್ತಗಳನ್ನ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ , ನಮ್ಮ ಈ ಗುಂಪಿನ ಸಹೃದಯರೊಬ್ಬರು English cursive books ಕೊಡಿಸಲು ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ . ಮಂದೆ ಪೂರ್ಣ ವಿವರವನ್ನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ.

ಬೇರೆ ಯಾರಾದರೂ ಕನ್ನಡ ಕಾಫಿ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಕೊಡಿಸುವವರಿದ್ದರೆ ದಯಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ . ವಂದನೆಗಳೊಂದಿಗೆ 🙏🏻

Kalgudi Naveen: 💐💐

Girish : Lets try donations by CSRs etc in presence of concerned politicians amd administrators to shame them of not doing their part of work…….Government is v rich through tax money

Dr Chandrashekhar HB: Tk u sir, I want to bring in the form of book

Yogish: I can help to make one PDF file for all your articles

Sc Dr Chandrashekhar HB: Tks sir

Girish: 🙂🙏

Dr Chandrashekhar HB: 🙏🙂👍

Nagesh TK: 🙏🏻🙏🏻🙏🏻💐

Dr Chandrashekhar HB: 🙏👍

Evengelists Group:

Kiran: So Now we have 10 people who have publicly shown their talent 🙂

  1. Yogish,
  2. Hemanth,
  3. Dhanvvin
  4. Sharma (Kollegala)
  5. Krishnamurthy
  6. Gururaj
  7. Kiran NG
  8. Rajeev Jha
  9. Ramya Prabhu
  10. Narasimha Prabhu

Also we learnt about possibilities of leveraging Camtacia, KhanAcdemy (translation), Kirkpatrick method of assessment, P2 , PIXEL, (IoT, Yogish is venturing into this area) .. Good amount of exposure in Week One

Now we have to ensure that this momentum is maintained.. we continue to learn new things and yet we don’t deviate from our common objective of “ensuring Govt school children and not deprived from their fundamental rights to quality education”

Let’s have some action goals this week in this direction.

I have one suggestion, rest also can build it and evolve..

Rajeev, can we collect the data required to measure the current state in one of the Schools (Prabhu, is the Annasandra school open this week? when is their Dasara Holidays ?)

Kollegala Sharma: What data?

Let me share one info here. After learning the difficulties of students in reading science text books amd of teachers not able to cope up with conceptual gaps in text books, a griup of teachers has attempted a guide text. Readable text with additional infirmation that covers all aspects of a topic from 8 to 10 syllabus. Using that as a template, we plan to upgrade to audio books and animated digital versions. That the first step was taken when the problem was identified. Oduva Kale program helped. I need help in holding a workshop on pi for them. I can do with trial and error with one kit. But a help from experts will hasten the progress.

Venue can be Sargur / Mysore. Incidentally, the latest transfers has left nearly 70% teachers shortage in HD Kote. More work for me.

Kiran: I understand your point Sharma, I will discuss with our volunteers and check if we can do something about it.

Kollegala Sharma: Thanks

Kiran: How many teachers are there ?

whom you are tagetting for PI session ?

when are Dasara Holidays for schools ?

Kollegala Sharma: About 20. Science n maths teachers

Kiran: can they all come to Mysore ?

Kollegala Sharma: That can be arranged

Kiran: which is the window where they cannot come (they might be away on Dasara vacation)are they fine on Sunday ?

Kollegala Sharma: Will check and get back to you in the evening. Off to office, to network-shadow workplace:(

‪+91 7  …….: Just reading your messages – i agree with Sharmaji we will need to identify what data we are looking for and what exactly are we targeting in our program

This is why I mentioned earlier that we should define an objective our program is trying to achieve – only then can we build measurement tools around it.

Is our main focus on the overall literacy or digital literacy of kids/teachers

And Sharmaji- I am leaving for home for a week on October 7th…I am planning to come to Mysore when I arrive back.Maybe I can help you with the pi training you are targeting at the teachers

Kollegala Sharma: Great Rajiv. Have a gala Navratri

Kiran: Thanks Rajeev to ensure we follow structured approach.(that is the advantage of having a Teach for India fellow)

Here is the vision “Every child should have access to the best information resources irrespective of the economic status”

Here is the Objective “Develop Government Schools”

you have the deployment plan for this quarter

You mentioned about P2 and your connect with the MIT students and Alumnus.. and Kirkpatrick method of assessment.. we welcome all of these

we need to get into action. We are not going to debate whether P2 is good or Kirkpatrick

All I am suggesting is to get started, Annasandra Palya school has all good ingredients it is closer to you, you know the people.

you can call me anytime if you need more clarity

: Regarding Mysore Training, I will explore leveraging SVYM facilities (Mysore/Sargur) or Infosys facilities. It is too early, unless I speak to the people. In case this materializes then Rajeev you can plan your trip accordingly so that we have one Technical volunteer with us. All others in this group are also most welcome to Join 🙂

Kollegala Sharma: Police Public School Mysore/SVYM both are ready offering venue. How about 7th Nov Sunday. All teachers will be back.

Hemanth Sharma: For annasandra palya school I will be available…just let me know

Gururaj Paramesha: https://scratch.mit.edu/projects/123781668/#player

https://scratch.mit.edu/projects/123321310/

Kiran: Cool Guru.. so you are an expert now..

Gururaj Paramesha: not really

i am learner like any school going kid,Mastery comes with practise..

Kollegala Sharma: Guru.Cat runs away after playing for some iterations😀

Gururaj Paramesha: true. i am a learner.. i am doing it for my daughter : 🙂

Kollegala Sharma: Hey. No complaints. How do we keep it in place. Try move 10 and -10.

Gururaj Paramesha: i cant sit for longer time… so i am exploring it bit by bit yup right

i have tried that its in different example,good to say all are working it…

Kollegala Sharma: Same problem here😀

Gururaj Paramesha: lets take creative computing to all the government schools

Kiran: How ? Any plans this week Guru ?

Gururaj Paramesha: <Media omitted>

Gururaj Paramesha: Sir since three days I was not well… will plan for this week

Kiran: Can we start with Annasandra Paula school since 30 kids are excited about it and it is easy to Reach.

Hemanth Sharma: But nowadays it is vacation, we can just have an action plan

26 Oct schools are opening then we can start this

Kiran: Sure

Can we have a dialog with Headmaster Obalappa

And set expectations

Let’s ask his opinion about Creative Computing and how he intends to use

Hemanth Sharma: Can you take the lead in setting meeting?better if if you can have meeting on phone, his time too will be saved this way I then post findings here. I will be with you for whatever you decide particularly in this area.JBN area

Gururaj Paramesha: Obalappa sir looking for lab set up

Hemanth Sharma: I don’t think specific lab setup needed, especially to start , lab can be setup later, all classes have computer there they can be converted to raspberry pi desktop. Demonstration can be done there…after that alocate sometime to each kid they can practice if needed. It is better to keep resource requirements minimum. Let’s use first whatever is available then enhance

Kiran: we can install Scratch and Sonic Pi in the available Laptops and Desktops and check with them what more they need.Raspberry Pi will be just novelty factor since the kids are still young, it will add value if they are exploring IoT space

Hemanth Sharma: Let’s explore IoT space ourself first…suggest some prob we will start

Yogish: https://youtu.be/aQIQy3Y_jc0

Please don’t laugh at me seeing this creative video. Guru and Giri are going to creative computing class. 😂

Narasimha Prabhu: 👌😂😂😂

Hemanth Sharma: 👌👍👍👍

Kollegala Sharma: 👌👌👌👌

Gururaj Paramesha: Ha ha ha 🙂

Kiran: Cool 🙂 way to go yogish..

Yogish: Thanks to Guru and Giri for acting in my movie 🎥

Girish Mudigere: OMG I am a actor!!!! 😊👍🙏😜😂

Gururaj Paramesha: Of course you are actor for government school development Excellent sir…

Leave a Reply