30th Sept 2016

Coordinators Group:

Rajesh: Anyone planning to visit Education Exhibition at BIEC

Nagaraju M: ಇಂದು ರೇಡಿಯೋಪಾಠ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುತ್ತಿರುವಬಗ್ಗೆ.    ರೇಡಿಯೋಪಾಠದ ಉಪಯೋಗ-1) ಇದು ಆತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಸಾಧನ.2)ರಾಜ್ಯದ ಸುಮಾರು 20ಸಾವಿರ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಇಲ್ಲದಿರುವದರಿಂದ ಸಿ ಡಿ ಕೊಟ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೇಳಿಸಲು ಸಾದ್ಯವಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ ರಾಜ್ಯದ 55ಸಾವಿರ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಕೇಳಿಸಿದ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಕಾಶವಾಣಿಯದ್ದು.3)ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶಿಕ್ಶಕರಿಗೆ ತರಬೇತಿಯಾಗಿ.ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಚತುವಟಿಕೆಯಾಗಿ.ಎಸ್ ಡಿ ಎಮ್ ಸಿ ಅವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯಾಗಿ.ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಹಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಶಾಲೆಬಿಟ್ಟಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವರದಾನವಾಗಿ ಇರುವ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಡಿ ಟಿ ಎಚ .ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ ನೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು.ಒಂದು ಟಿ ವಿ ಅಳ್ವಡಿಸಿ (ವಿದ್ಯುತ್ ಇದ್ದರೆ)ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೇಳಿಸಲು ಕನಿಸ್ಟ15ಸಾವಿರ್ ಖರ್ಚಾಗುವಕಡೆ ಕೇವಲ ಮೊಬ್ಯಲ್ ಹೊಂದಿದ್ದು .ಆಟದ ಬಯಲಲ್ಲಿ .ಕ್ಲಾಸಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸಬಹುದು.4)1ರಿಂದ 5ರವರೆಗಿನ ತರಗತಿ.ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 15ಮಕ್ಕಳಿರುವಕಡೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಇಲ್ಲದಿರುವಕಡೆ ಸಿ ಡಿ ಕೊಡಲಾಗದೆಡೆ .5ತರಗತಿಗೆ ಪಾಠಮಾಡಲು ತೊಂದರೆಯಾಗುವೆಡೆ ರೇಡಿಯೋ ಶಿಕ್ಶಕರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಠ ಕಲಿಸಲು ಕಲಿಯಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ    ಇಂದಿನಿಂದ ದಸರಾ ರಜೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಪಾಠ ಪ್ರಸಾರ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುತ್ತಿದೆ.ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ದನ್ಯವಾದ.ಎಸ್ ಆರ್ ಭಟ್ .ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಧಿಕಾರಿ(ಶಿಕ್ಸಣ)ಆಕಾಶವಾಣಿ ಬೆಂಗಳೂರು

Nagaraju M: ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳ ಸಬಲೀಕರಣ ರಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

Gururaj Paramesha: Yogish sir plz provide this link in our website  www.niti.gov.in

Atal Innovation Mission is establishing Atal Tinkering Laboratories (ATLs) in schools across India. The objective of this scheme is to foster curiosity, creativity and imagination in young minds; and inculcate skills such as design mindset, computational thinking, adaptive learning, physical computing etc.

Financial Support

AIM will provide grant-in-aid that includes a one-time establishment cost of Rs. 10 lakh and operational expenses of Rs. 10 lakh for a maximum period of 5 years to each ATL.

Eligibility

Schools (Grade VI – XII) managed by Government, local body or private trusts/society to set up ATL.

Girish Mudigere: Yesterday i spoke regarding Boot camp. V positive.I uodate tomorrow please

Yogish: Thank you Girish 🙏

Core Group:

Girish Mudigere: Rajesh: Happi Morning. Best way is to connect through HR head (Usually they head the CSR in small companies).

  1. Get hold of CSR Conclave organisers.
  2. Corporate Affairs Ministry has all CSR head list.

Little search & Research is required.

  1. Usually I have come across that people will not share CSR numbers (if their organisation is getting benefit from them, truth alas a mental blockage to break)

Anyone kindly try above please

 

Evengelists Group:

Kiran: https://scratch.mit.edu/projects/123397468/

Attempted creating Video narration..a Biology Capsule. Thanks to Adiga sir for the voice.

Girish Mudigere: Rajesh: Happy Morning. Best way is to connect through HR head (Usually they head the CSR in small companies).

  1. Get hold of CSR Conclave organisers.
  2. Corporate Affairs Ministry has all CSR head list.

Little search & Research is required.

  1. Usually I have come across that people will not share CSR numbers (if their organisation is getting benefit from them, truth alas a mental blockage to break)

 

Anyone kindly try above please

Kollegala Sharma: Project redone with movements and sound.

https://scratch.mit.edu/projects/123446280/

Gururaj Paramesha: 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻

91 7042 ……..: Hey a small questionnaire that Puneet from P2 and I came up with…the idea is to ask these questions to the teachers as follow up questions after maybe a month we introduced the program to them. These are just initial thoughts and maybe you would like to add to this

IMG-20160930-WA0003.jpg (file attached)

What I was also thinking is – instead of sending all our volunteer and crew to a single place – we could actually send some individuals to previous schools to administer these questions

Let me know your thoughts on this…

Kiran: Good One Rajeev, yes we can start with this and evolve as we go, some teachers are already in this group who attended th 24th workshop. And some already know scratch, we can engage with them and find out about these things.

Teachers in this group : Can you please announce if you are using scratch with your students in the school, so that we can work with you to take it forward.

October is a blessing in disguise we can do lot of introspection and discussion with teachers who are using scratch.

Gururaj Paramesha: Yes I agree with both of u

Kiran: Thanks Guru, we need some more action from you 😉

Here is the complete Biology video https://youtu.be/5rAWPOR-F2E which I created using Camtasia. We started with KhanAcademy video on Cell Structure, Dr. Adiga reviewed the content and said he can do better than that, he gave us the script and images which he had sourced from multiple locations (including googled ones) Then we chose the appropriate ones from Wikimedia commons, to ensure Royalty free images. Audio recording done in his house in wilson Garden, it just took an Hr, with simple noice cancelling headset and mic 🎤 then I stitched the pictures and voice in camptasia (that took about 8 hours) to create some animations and syncing. I can conduct one session on how to go about these.. with minimal cost and anywhere. Camstudio is open source tool and it is free.

Girish Mudigere: Excellent Kiran Sir

Kollegala Sharma: Good ones. If we are going to different schools, instead of a standardized format, volunteers can gather data connected to these questions. Questions  can be customised.

From just pass to second class😊 . Goal is to beat Yogish and Dhanvith.

Girish Mudigere: V good input 😜😊👍

Gururaj Paramesha: This shows commitment from you n Dr.Adiga..we have to learn step by step…

Kiran: Excellent start Sharma Sir.. keep it coming.. 🙂

We will compete with ourselves.. we will go from our learning to learning so that it will excite each one of us to keep moving ahead..with relevance to what we do in daily life.. Once we implement in schools then we can conduct Hackathons

Hemanth Sharma: 👍

Gururaj Paramesha: Thats my vision Kiranji…”Cultivating Culture of Innovation and Entrepreneurship in Education Institutions” especially this should be at government schools

Yogish sir plz provide this link in our website  www.niti.gov.in

Atal Innovation Mission is establishing Atal Tinkering Laboratories (ATLs) in schools across India. The objective of this scheme is to foster curiosity, creativity and imagination in young minds; and inculcate skills such as design mindset, computational thinking, adaptive learning, physical computing etc.

Financial Support

AIM will provide grant-in-aid that includes a one-time establishment cost of Rs. 10 lakh and operational expenses of Rs. 10 lakh for a maximum period of 5 years to each ATL.

Eligibility

Schools (Grade VI – XII) managed by Government, local body or private trusts/society to set up ATL.

Yogish: Please let me know if any help is required to record using camtasia or iMovie. I am using camtasia in office to record the steps to reproduce the bug and show to programmers. My daughter is using iMovie to edit the video.

Kiran: Sure Yogish, we will use your recording services and voice once we have the script ready

Gururaj we are eager to see your creation on the cyberspace.. Please upload. Call me if you need help.

Sharma Sir, would you like to start translating maths videos of Khan Academy for primary school ? I have all the videos offline along with subtitles

we can leverage Yogish’s studio setup for voice recording and subtitles

91 704  ….: Kiran, there is a YouTube channel KhanAcademyKannada

That uses the Khan academy as reference.Have you seen that?

Kiran: 😉 can you guess who owns that

9/30/16, 21:48 – ‪+91 70 ……..: Oh yeah I thought so

Kollegala Sharma: Yes. Give me a week. Right now engaged in translating a book by APJ which may be over by next week.

Kiran: Sure sir

Yogish: Thank you Sharma sir and Kiran for this initiative. This was one of my goal.

Girish Mudigere: Excellent discussions….positive in technology front

Leave a Reply