27th Oct 2016

Coordinators Group:

Girish : Kindly spend few minutes or even one minute only and only on improvement of GSchools here please

Meena: Vijay Karnataka: ಕಲಿಯುವ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೇ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕೊರಳು!

http://npapp.in/5J-42Y/a11aa via @newspoint: http://npt.indiatimes.com

Girish BSNL: Solutions beku.

Mostly by improving government schools

Girish : Lets try to implement…… mostly all of us know root causes and end results ansutte

‪+91 97……….: Sir I don’t know what is going on here I want ppt related subject s it’s helps every one but here only word’s it’s my opinion sir sorry

Girish : Sunitha avaru giving help

If not ok……please feel free to leave the group madam……our focus is improvement of government schools including academics

– ‪+91 97 …….: Thanks sir

Girish : We are just volunteers to help government schools……. thank you

Manjula : SSLC Board Examination .

Time Table

2016-2017

30/3/17 – 1st language.

1/4/17 – Science.

4/4/17 – Maths.

6/4/17 – 2nd language.

11/4/17 – Social Science.

13/4/17 – 3rd language.

😀Share to your all friends😘

 

ALL THE BEST.

👍👍👍👍👍👍

Girish : 👍🙏

 

Core Group:

Nagesh TK: ‘ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮಕ್ಕಳು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಸೇರಲಿ’

Dr Sandeep Nayak: 👍🏽

Yogish: An intro video for all the math or educational video https://youtu.be/zyZXMtB7DzU

Girish : Excellent progress

Dr Sandeep Nayak: Good one

Nagesh TK: SSLC Board Examination .

Time Table

2016-2017

30/3/17 – 1st language.

1/4/17 – Science.

4/4/17 – Maths.

6/4/17 – 2nd language.

11/4/17 – Social Science.

13/4/17 – 3rd language.

😀

Share to your all friends😘

ALL THE BEST.

👍👍👍👍👍👍

Meena: Vijay Karnataka: ಕಲಿಯುವ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೇ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕೊರಳು!

http://npapp.in/5J-42Y/a11aa via @newspoint: http://npt.indiatimes.com

Girish : Solutions beku

Mostly by improving government schools

Meena: Solutions ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ

Kollegala Sharma: I am sorry for being absent for one full day.

I was attending a wedding of Mr. Madhu, a young teacher in Kadur. He teaches in GHS Nimbal, a remote village near Maharashtra border in Kalaburgi dt.

He is an ardent teacher and so I went there.

I had a surprise. 60 of his students had come all the way from Nimbal to wish him happy wedding. At their own cost.

I think I would trade everything for that kind of affection. It is also a measure of a teachers devotion to his work and wards.

Anantha Padmanabha: 👍🏿👍🏿

ಅಕ್ಷರ ಕಲಿಕೆ ☝🏼

Yogish: 👍

HM Sunitha: Chennagide sir

Girish : Implementation ideas discuss maadona, We failed in implementation excellent sir

Panchappa: Please tell them to teach the same method randomly. That effects a lot.

Girish : Few government schools are v v good

Remaining 95% schools also should improve

Sure kids will be attracted of schools provide all facilities to kids and parents

Nagesh TK: ನಾನು ನಿಂತ ನೀರಾದ್ರೆ

ನನ್ನ ಶಾಲೆ ಕೊಳೆಯುತ್ತೆ

ಹರಿವ ನೀರಾದ್ರೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತೆ.

ನಾ ಟಿ ಕೆ

Dr HS Padma: 👌🏻

Girish : ನಿಜ

Kollegala Sharma: ಬಹುಶಃ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗಳ ತೊಂದರೆಯ ಮೂಲ. ಕಲಿಕಾ ವಿಧಾನಗಳು ಹಾಗೂ ವಿಷಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ನದಿಯಾಗದೆ ಬಿಎಡ್ ನಲ್ಲಿ ಕಲಿತದ್ದನ್ನೇ ಅಥವಾ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟದ್ದನ್ನೇ ಮೆಲುಕು ಹಾಕುತ್ತ ನಿಂತ ನೀರಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ.

Nagaratna: Both teacher and student are there in the classroom  for one year.Then also student fails whom to blame?what is the use being inthe  classroom for whole year?

Kollegala Sharma: It is not enough if both are in the same classroom. Both have to work towards learning. While we all believe that only students are learning in the classroom, and teacher is just teaching, that cant be the case. In an ideal class both will be learning. Student on his strengths, and teacher on his and the students’ weaknesses.

Learning subject happens then.

Jayalaxmi Gowda: Agree both have to work toward learning.. But the teacher should take more responsibility in making that happen.. As kids at that age would not understand the importance of learning… It is with the teacher to keep the class engaged towards learning… The above example of students attending the teachers wedding says it all 🙏

Kollegala Sharma: Yes. The responsibility is skewed because the teacher is older, experienced and learned. Blaming students as not interested in learning is a pretext for not understanding the problem well.

Jayalaxmi Gowda: Yes. Teachers profession is very sacred.. They are building the future citizens of any country.. They need to be in constant learning as well not just the subject but the present world and present generation.. Change is necessary and the methods, syllabus cannot stay constant

If one can take a big step to teacher’s empowerment then we could see some progress.. As everything is interlinked… Teacher empowerment – > empowers the kids to attend because the empowered teacher will find ways to Empower the kid -> the more kids show up at school -> teacher is empowered to do more… It has to start somewhere and it is best when started with a teacher.. Just my opinion…

Kollegala Sharma: The three manthras to be a good teacher is, I believe:

  1. To kindle interest in learning. If we are not excited about what we want to teach, our students will never get enthused. Once this spark is lit the process becomes faster
  1. Guide them to right way of learning or guide to right resources
  1. Help only when students face problems which they cant handle.
  1. Create opportunities for learning both inside and outside the class. One only has to point out from where learning can come.

Jayalaxmi Gowda: Agree each and every point… But how can we empower the teacher to do this?

‪+91 9 …..: Plz watch public tv rt.now

Kollegala Sharma: Demonstrate that this can be done. Instill confidence that they can also do so.

Be with them till the goal is reached.

Jayalaxmi Gowda: First point… Lot of examples available… Second point -> is the key. Third point not required as when the second point is achieved and realized it will take care of third itself.. But support group always helps to keep yourself updated

1: How to achieve the 2nd point?

Seminars, workshop, one to one talks, whatsapp group , ?????

I know it is easier said than done.. Naan illi koothkondu helodhu not a big deal… But somebody has to put it in actions… But there are ways how we can join hands and achieve it as said above ☝

Dr Chandrashekhar HB: 👌 👌very good points

Nagesh TK: Thanks a lot for your input about on my status🙏🏻

Girish : 👍🙏

Girish Mudigere: Excellent discussions

Let’s have just 50 persons with core interest

Ashok: That’s good opinion

Girish : Above Nagesh sir poem is easily acceptable….. also directly implementable

Lets bridge between 3 lakh teachers

Girish : 50 of us from DS can do it Thank you Ashok Sir

Ashok: Trying hard in my school.

But d problem with is Nali-Kali teachers. .

Tgey are least bothered and Im facing d problem at higher level. .

And when I suggest something among d staff they laugh at it and take it easy. .

But what I had to do I hav done ans nmbeen soing it and I hav seen d powerful response n change among d students qithin these 4 months ever since Im appointed. ..

And inculcating many good suggestions from thia group every now n den.

Thanks to all

Girish : Excellent attempt sir…..first they laugh

Later they realize shortly your intentions

HM Sunitha: True

Girish : They sure join hands

Accept our high regards sit

Sir….first and foremost for your focus

Ashok: Im happy what Im doing..

Im moving more like a student with them. .

Before getting into Govt I was senior HOD in a college for 6 years..

Lecturer in English. .

And now this Govt school

Jayalaxmi Gowda: @9 1988  …….. had mentioned about it in the 4 points… The very first point to convince with an example.

Girish : Excellent Sir

Kollegala Sharma: All means. Just see that we all feel we are all traveling together.

Girish Mudigere: 👍🙏

Jayalaxmi Gowda: 👍🙏🙏

Yogish: This is with full size clip and with your voice

Yogish: Please let us know your vote for voice in this video. Voice is provided by Sunitha.

Excellent progress

An intro video for all the math or educational video https://youtu.be/zyZXMtB7DzU

Please let’s us know your opinions for both

 

Evengelists Group:

Leelavathi: 👏👌

Girish Mudigere: 👍🙏

Yogish: An intro video for all the math or educational video https://youtu.be/zyZXMtB7DzU

Kiran: Good to see your excitement Yogish with the video creation. You can add hyper link in the last page if people want to get going there itself.

<Media omitted>

HM Sunitha: 😀👍

Kiran: <Media omitted>

‪+91 9  ….: Excellent achievements sir

Kids looks legend in sp

Please share code

Hemanth Sharma: 👍👏

‪+91 9 ….: Plz watch public tv rt.now

Hunasemaranahalli school

Hitech govt school

– Girish Mudigere: 👌👍🙏

 

 

 

 

Leave a Reply