18th Oct 2016

Coordinators Group:

Nagaraju M: 080 …….

Nagaraju M: ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಶಣ.ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಮತ್ತುವಕ್ಪ ಸಚಿವರಾದ ತನ್ವೀರಸೇಠ್ ಅವರು ಆಕಾಶವಾಣಿ ಫೊನ್ ಇನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ 9.30ರಿಂದ10.30ರವರೆಗೆ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಅವತರ್ ದ್ವನಿಯಲ್ಲಿಕೇಳಿ

<Media omitted>

Girish : Welcome one more org

Mr Arasu Sir

They are helping kids from forest like as well missing kids

Sir please tell more

added ‪+91 97 …..

91 9 …….: Thank u sir

Girish : 🙂👍🙏

Sir….i added you to two groups…..This group is only for Government School development

Other one is all social service activity

Please visit our website

www.developschools. org

Please visit our website

www.mangalorelink.com/school

‪+91 9 …..: 👌 👌 👌 👌 👌 👍

Girish : 👍🙏

Added Nagalakshmi Teaching Staff who is trying to also teach English in addition to Kannada

Jayalakshmi madam needs simple English contents

Can anyone help her

HM Sunitha: I can But pls Give me details what exactly needd

‪+91 9 …..0: Thanks

Mam basic English like  nali Kali

HM Sunitha: Pls nimma mail id iddre kodi

Girish : Nagalakshmi madam…..directly Sunita ji ge kodi

Rajesh: Looking for support from Tailoring company to stitch uniform for our Government School

Girish : She may help….not sure though sir

Tsiloring Teacher 9008 …..  and 080 65  ……….

Rajesh: Ok. I will try!!!

Girish : 👍🙏

Lalit Prasad CS: For teacher’s resources about pedagogy kindly refer www.tess-india.edu.in. go to Karnataka and down load Kannada literature. Any problem in reaching there let me know. Thanks all the best

Yogish: Dear Alumni Friends, Namaskara,

As we are bringing out a colourful Souvenir book, contain global directory of MCE-ALUMNI right from First batch of MCE, to commemorate the *grand gala MCE-Alumni Reminiscence Mumbai Meet of 10-Dec-2016*, it is requested to arrange to send me by e-mail <bhat58@gmail.com>, the *Message to the Alumni Meet* with pp size photo (for printing in Souvenir) firstly from MEA President, MAA President (Principal of MCE), senior retired faculty, other distinguished Alumni holding high offices, like, Dr. Karisiddappa, Vice Chancellor of VTU, Vice Chancellors of Pvt Universities, like Dr. SR Shankapal, Head of Institutions, like Principal of Engg colleges, etc., ASAP, as we need some time to proof read & relase it for printing.

Also, Entrepreneurs amongst MCE-ALUMNI may sponsor the full pages of advt or Best wishes, with ₹5,000 per page and printing material (text with logo, products, if any)

Thanks & regards,

  1. Shankara Bhat, 1982- Mech. Ex- BARC.

NB: Mode of Payment (NEFT) to MEA for advertising sponsors will be communicated on specific query.

10/18/16, 23:01 – Core Yogish: Girish, please let me know your comments if you we want to give full page of develop schools in MCE alumni page so that it will reach more alumni of professionals

 

Core Group:

Yogish: Girish, can u please add Snigdha Agarwal ?

Just added Snighda Agarwal in to our group.

Snigdha Agarwal I am a software developer working in Marathahalli, Bangalore. She have a good hold of English and Hindi. She also teach students via other NGOs(Ashayein and eVidyaloka) every week. She is a passionate dancer and would love the opportunity to teach the same.

Welcome to Develop School whatsup group 🙏💐

Yogish: Now I got a license for camtasia. I can strip original English audio, replace your audio narration in Kannada and upload back to YouTube.

Please let me know if anyone is interested to translate and narrate existing khanacademy in to kannada. If yes, please let me know. Our target is to make 5 videos per week. In one year we should be able to convert 200 plus videos in to Kannada

Sunitha is already helping me to translate and narrate. She is sending me the synchronized audio file. My job is swap the audio and upload back to Develop Schools YouTube channel

Yogish: Looking for more volunteers please 🙏

https://youtu.be/_3urY5p2rwA Here is the video without watermark

Here is the kannada audio narrated by Sunitha without watermark. This is edited in camtasia

Girish : Excellent Yogish and Sunitha mam

V nice I was not able to open yesterday few you tube Really excellent videos and audio

Chandrakant Acharya: 👏🏼👏🏼👏🏼

Yogish: Thank you Girish and all 🙏

Nagaraju M: 08022370477

Nagaraju M: ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಶಣ.ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಮತ್ತುವಕ್ಪ ಸಚಿವರಾದ ತನ್ವೀರಸೇಠ್ ಅವರು ಆಕಾಶವಾಣಿ ಫೊನ್ ಇನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ 9.30ರಿಂದ10.30ರವರೆಗೆ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಅವತರ್ ದ್ವನಿಯಲ್ಲಿಕೇಳಿ

Kollegala Sharma: Are there any questions or clarification DS seeks answers from the minister? Can some of us ask questiins?

Girish : Yes sir….we have How? Kindly suggest

Kollegala Sharma: We will have to call AIR and ask. 080-223370477

Rajesh: We need to write a open letter as from DS. We will pursue the reply!!!

Kollegala Sharma: That is the number.

I am going to ask about toilets and water

About inadequate learning in Kannada

Girish Mudigere: 👍🙏

Sure we know answers Sharma sir…..but trying is definitely better

Yogish: If it is phone in program why don’t we ask ?

Girish Mudigere: Definitely good to ask

Yogish: Let’s prepare few questions and ask

Rajesh: What time can we call!!!

Yogish: ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಶಣ.ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಮತ್ತುವಕ್ಪ ಸಚಿವರಾದ ತನ್ವೀರಸೇಠ್ ಅವರು ಆಕಾಶವಾಣಿ ಫೊನ್ ಇನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ 9.30ರಿಂದ10.30ರವರೆಗೆ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಅವತರ್ ದ್ವನಿಯಲ್ಲಿಕೇಳಿ

One of my question is about underutilization of money that was allocated for education. How we can help to government at least to use all the money allocated for education.

Dr Sandeep Nayak: Good question. If you see any system in the world which is centralized, underutilization is common. Multi-level buerocracy causes under-utilization.

Girish : .Lets offer to help

Not money……but updating on requirements

Lets try to help to solve Multi-level buerocracy causing under-utilization.

Dr Sandeep Nayak: 👍🏽

Kollegala Sharma: We are in a position to ask specific questions from our field experience.  Those might, I am very optimistic, trigger an awareness at the top and help us in enlisting their supporr.

Ashok: Thats brilliant..

Prashanth Ananthady: ಹಾರಾಡಿ NMMS ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ದಲ್ಲಿ ಇಂದು ತಾಲ್ಲೂಕು NMMS ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ BRP ದಿನೇಶ್ ಮಾಚಾರ್ ತರಗತಿ ನೀಡಿದರು.. 👇🏻👇🏻

Prashanth Ananthady: <Media omitted>

91 94 ….. added ‪+91 96 …..

‪+91 96 …….: Dear friends recently i have started my own website plz visit once go to every page type ur openion and comment.plz let me know my frinds suggestions about my blogs.posts are very use full to improve sslc result.thks by bharati manur in face book link is there for my web site u can click or u can directly type this adress in url of  google search engine

‪+91 9 …….: Www.learnlikeachild.com

‪+91 7 …….: 🙏🏼

Girish : Lets visit more government schools daily basis in November full month

Dr Sandeep Nayak: ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿ.

Mutturaju Mandya: ಖಂಡಿತ

Girish : Please give reports on everyones visit government schools daily basis in November full month

Rajesh: Looking for support from Tailoring Company to stitch uniform for our Government School

‪+91 94 ………: Friends plz give warm welcome Bharathi manur maths teacher jalahalli govt high Scl Blore…she is so enthusiastic for giving contributions to education field.especially govt Scl.n worked as state RP for enrichment programmes for trs

Girish : 👍👌🙏🙏 Welcome madam We need your help

‪+91 94  ……….: Thanx sir…. girlish sir is super admin of think group n monitor conversation shudnt drag out of DS

Proud of u sir

Girish : 👍🙏

 

Evengelists Group:

Yogish: Now I got a license for camtasia. I can strip original English audio, replace your audio narration in Kannada and upload back to YouTube.

Please let me know if anyone is interested to translate and narrate existing khanacademy in to kannada. If yes, please let me know. Our target is to make 5 videos per week. In one year we should be able to convert 200 plus videos in to Kannada

Sunitha is already helping me to translate and narrate. She is sending me the synchronized audio file. My job is swap the audio and upload back to Develop Schools YouTube channel

Looking for more volunteers please 🙏

https://youtu.be/_3urY5p2rwA Here is the video without watermark

I guess it’s not compatible to mac

Kollegala Sharma: 👍 Here I am. Ready.

Yogish: Thank you Sharma sir 🙏

Girish Mudigere: 👍🙏

Yogish: Here is the group

  1. Kiran – overall help and review
  2. Sharma sir
  3. Sunitha
  4. Yogish

 

Anyone else please ?

Our target is to translate 20 videos per month to start

Girish Mudigere: I can view……and inform any inputs

Kollegala Sharma: I have two more who are interested. But will have to show them first and get them here. Will add them here today.

Yogish: Thank you Sharma sir 🙏

Kiran: It works with mac, we have used with MacBook Pro

Yogish: Thank u Kiran.

Sure Girish

You can send transcripts in Kannada so that Sunitha will record the audio

Looks like we are forming a good translation and edu team

Kollegala Sharma: Please add 9481819384. Dr. Manjunath. He has pi and pi2. Open source enthusiast and wants to get into education through translation and videos.

Yogish added ‪+91 9 ………..

Kollegala Sharma: My colleague here.

Yogish: Added Dr. Manjunath

: Welcome Dr. Manjunath 🙏💐

‪+91 9 …..: Thank you for adding me to this group.

Kollegala Sharma: Dr. Manjunath. Welcome.

Mohammed Syed: I met one of my Maths teacher yesterday. We greeted and she asked me directions to the State Bank of India. I told her make a 299 degrees turn and walk for 290 meters, then subtend the angle of X using Pythagoras Theorem and round bit up to the nearest degree using tan ∆. From that point, draw a parabolic curve and walk 342 meters on its major axis and bisect the straight road at an obtuse angle. That’s where the bank is.

Let her feel what I felt when I was in school….                           😂😆😂😆😂😆

Hemanth Sharma: 😂

Leelavathi: Can I bring one student with me to the workshop

Kiran: Sure ma’am you can more the merrier

Mohammed Syed: Wow, I would take this is as complimentary. As so. many years after school also that student can remember Pythagoras Theorem, angle of X and Tan. That Math teacher really made an impact on the child

If u ask me, I don’t remember anything my maths teacher taught.

Salute that Maths teacher!!!!!

http://skillsinindia.com/

They are running competition , students – teachers / parents can partner and create website on their without coding

Visit website and the banner is on top right corner . Winning student can get free lab stuff for his school

Leave a Reply