ಭೂಮಿಯ ಟೈಂಬಾಂಬ್‍ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ – ಪುಸ್ತಕ ವಿಮರ್ಶೆ

ಹಿರಿಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಲೇಖಕರಾದ ಡಾ ಟಿ ಆರ್ ಆನಂತರಾಮು ಅವರ ಪುಸ್ತಕ “ಭೂಮಿಯ ಟೈಂಬಾಂಬ್‍ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ”. ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಖ್ಯಾತ ವಿಮರ್ಶಕರಾದ ಕೆ. ಸ್ ನವೀನ್ ರವರು ಈ ಹಿಂದೆ ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದರು. ಅದನ್ನು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.

Please click on the picture to download the book review in PDF

jwalamukhi

ಖ್ಯಾತ ವಿಮರ್ಶಕರಾದ ಕೆ. ಸ್ ನವೀನ್ರವರ ಕಿರು ಪರಿಚಯ

naveen_ks_author

ABOUT KALGUNDI NAVEEN:
Freelance writer, Conservation educationist, bird watcher and Science translator.

Trained Conservation Educationist, Interested in Kannada and computers.
Birdwatcher, Science Translator (English to Kannada), Science writer and broadcaster, communicator

ADDRESS:
K.S. Naveen
5/1, S.N. Lane,
Upparahalli,
Chikka Mavalli Post,
Bengaluru – 560 004. India
Mobile: 094489-05214
Facebook http://www.facebook.com/ksn.bird

Leave a Reply