ತುಳು ಗಾದೆಲು

1. ಎನ್ನ ಕೋಕಯಿಡ್ ಪತ್ತುನಾತೆ ಕೊಡಪ್ಪೊಡು.

2. ಕಾಡ್ ದ ಭೂತೊಗ್ ಕೋಲ ಕೊರಡ.

3. ಪೂ ಪಂಡ್ ದ್ ಪತ್ತರೆಲಾ ಅತ್ತ್; ಪೀ ಪಂಡ್ ದ್ ದಕ್ಕರೆಲಾ ಅತ್ತ್ .

4. ಬಪ್ಪನಾಡ್ ಗ್ ಪೋದ್ ಡೋಲು ಗುದ್ಯರೆ ಆವೊಲಿ ಈ.

5. ಆ ಮೈಟ್ ಅಸಲ್ ಈ ಮೈಟ್ ಕುಸಲ್.

6. ನಸೆ ಕೊರುಂಡ ನಾಯಿ ಬಿಸಲೆದ ನೆಸಲ್ ನೆಕ್ಕು.

7. ಅಂಡೆ (ಪಾತ್ರೆ)ದ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚೊಲಿ; ದೊಂಡೆದ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚರೆ ಆವಂದ್.

8. ಮರ ಬೂರುಂಡ್; ಪಕ್ಕಿ ಪಾರ್೦ಡ್.

9. ಗಾದೆಡ್ ಗಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ;ನೀರ್ ಡ್ ಅಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ.

10. ಬಿತ್ತಿಲ್ ದ ದೈ (herb) ಏಪಲಾ ಮರ್ದತ್ತ್ ಗೆ.

11. ಮೂಲೆಡ್ ಇತ್ತಿನ ಮಡು(axe)ನ್ ಕಾರ್ ಗ್ ಪಾಡ್ ಲೆಕ್ಕನೆ.

12. ಲಡಾಯಿ, ಬಡಾಯಿ;ತೂವರೆ ಪೋನಗ ಪರ್ಕಟ್ ಪುಡಾಯಿ.

13. ಪಂಡಿ ಬೇಲೆ; ಪಾಡಿ ನುಪ್ಪು.

14. ಅಡ್ಡ ಗೋಡೆಡ್ ದೀಪ ದೀಯಿ ಲೆಕ್ಕ.

15. ನೀಂದರೆ ತೆರಿಯಂದಿನಾಯೆ ಕೆದುಕ್ ಲೈತಿ ಲೆಕ್ಕ.

16. ಕುಟ್ಟಿ ಕುಂದಾಪುರೊಗ್ ಪೋಯಿ ಲೆಕ್ಕ.

17. ಎಂಕು ಪಣಂಬೂರುಗು ಪೋಯಿಲೆಕ್ಕ.

18. ಪೇರ್ ಗು ಏತು ಪೆರ್ಪ್ಪು ಬೋಡು ? ಇಲ್ಲಗು ಏತು ತೂ ಬೋಡು ?

19. ದಾದೆಟ್ ಬತ್ತ ಕೇನ್ನಗ ಆನೆದ ಮಿತ್ತ್ ಬತ್ತೆಂದ್ ದುoಬೊಂಜಿ ಪಿಜಿನ್ ಪಂತ್oಡ್ ಗೆ.

20. ಮನಸ್ ಮಲ್ಲೆ ಕೈ ಕುದ್ಯ.

21. ಮುಂಡಾಸ್ಡಾಯೆ ಬರ್ಪುಜ್ಜಿ ಮುಟ್ಟಾಲ್ದಾಯೆಗ್ ಕೊರ್ಪುಜ್ಜಿ.

22. ಬೋರಿಗ್(Ox) ಜ್ವರ ಬತ್ತೆನ್ದ ಎರ್‌ಮೆಗ್(Buffalo) ಬರೆ.

23. ಆಟಿದ ದೊಂಬುಗು ಆನೆದ ಬೆರಿ ಪುಡಾವು.

24. ಆಟಿಡ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಅರೆಗಾಲ;ಮಾಯಿಡ್ ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಮರಿಯಾಲ.

25. ಅರಿ ಇತ್ತ್೦ಡ ಪುರಿ ಉಂಡು.

26. ಅರಿ ತಿನ್ಪಿನಾಯೆ ಪೋಯೆಡ ಬಾರ್ ತಿನ್ಪಿನಾಯೆ ಬರ್ಪೆ.

27. ಅಳೆಕ್ ಪುಳಿ ಬೋಡೇ?

27. ಇಲ್ಲ್ ನಾಲಾಂಡ ನಟ್ಟುನಾಯೆಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಂಡ್ .

29. ಕುರೀದಿನ ಕುಂಬುಡೋಗ್ ತೆಟ್ ಪೋತಿ ತಾರಾಯಿ.

30. ತುಳುವೆರೆ ಮನಸ್ ತುಳುವೆ ಪೆಲಕಾಯಿದಂಚ.

31. ಪೆಲಕಾಯಿದ ಮೈ ಮುಳ್ಳುಂದ್ ಕಂಚಾಲ ಪಂತ್೦ಡ್ ಗೆ.

32. ಮರತ್ತ ಪುರಿ ಮರನೇ ತಿನ್ಪುಂಡ್.

33. ಅಪ್ಪ ತಿಂದ್೦ಡ ಯಾವಂದಾ ಗುರಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪೋಡಾ?

34. ತೆಲಿ ಜಪ್ಪಂದಿನಾಯಗ್ ರೊಟ್ಟಿ ತಮ್ಮನೊ.

35. ಮಂಗಗ್ ಕಲಿ ಪರ್ಪಾಯಿ ಲೆಕ್ಕ.

36. ತೆಲಿಕ್ ಇಜ್ಜಾಂಡಲಾ ಕಲಿಕ್ ಉಂಡು ಪಂಡಿ ಲೆಕ್ಕ.

37. ಪಿಜಿನ್ ನಾಡುನು ಏಪಲಾ ಚೀಪೆ ಇತ್ತಿನ ಜಾಗೆನೇ .

38. ಪಿಜಿನ್ ರಾವಂದ್ ; ಕಕ್ಕೆ ಪರಪಂದ್.

39. ಪಿಜಿನ್ ಗ್ ದಾಯೆ ಕರ್ಬೊದ ಬೇಲೆ ?

40. ಪಿಜಿನ್ ದ ಗುಡೆ ಕ್ ನೀರ್ ಪೊಗ್ಗಿ ಲೆಕ್ಕಾಂಡ್.

41. ಮೂಂಕು ದಾಂತಿನಾಲೆಗ್ ಮುಂಕುತ್ತಿ ದಾಯೆ ?

42. ಕುದುರೆಡ್ ದುಂಬು ಕುಡು.

43. ಬಾರ್ ದಕ್ಕ್‌ಂಡ ಪೊರಿ ಪೋಪಿ ಮೋನೆ ಬಾರ್ ಇತ್ತ್‌ಂಡ ಅರಿ ಉಂಡು.

44. ಬೇರ್ ಇತ್ತ್‌ಂಡ ಮರ ಉಂಡು.

45. ಬಾರ್ ಇತ್ತಿನಾಯೆನೇ ಬಜಿಲ್ ಎಡ್ಪುನೆ.

46. ಬಾರ್ ಇತ್ತಿನೇಟ ಕೆಯಿ, ಬಾರ್ ಉದ್‌ರಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಯಿ.

47. ಬಾರ್‌ಡ್ದ್ ಅರಿ ಆಂಡಲಾ, ಅರಿತ್ತ ಬಿಲೆ ಬಾರ್‌ಗಿಜ್ಜಿ.

48. ಬಾರ್‌ದ ಕನ ಕಟ್ಟಿನಾಯೆ ದಿಂಜಯೆರೆ ಗೋಣಿ ನಾಡಿಲೆಕೊ.

49. ಬಾರ್ ಪೊದ್‌ತ್ತ್‌ಂಡ ಅರಿ. ಅರಿ ಪೊದ್‌ತ್ತ್‌ಂಡ ಕುರ್ಲರಿ.

50. ಬಾರ್ ಮೆದಿಂಡ ಅರಿಕ್ಕ್ ಉಮಿ ಪತ್ತಂದ್.

51. ಅರಿ ಇಜ್ಜೋ.. ಅಟ್ಟೆಮಿಲಾ ಇಜ್ಜಿ.

52. ಗುಂಡೆಮಿಲಾ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡಿಲೆಕೊ.

53. ಅರಿ ಕೊರ್ಪರೋ, ಮರಿ ಬುಡೊಡೋ ಕೇಂಡಿಲೆಕೊ.

54. ಅರಿ ಕೊರ್ಪಿ ಇಲ್ಲಗ್ ಮರಿ ಬುಡಡ.

55. ಅರಿ ಇತ್ತಿನಲ್ಪ ಪುರಿಲಾ ಉಂಡು.

56. ಪುಗೆಲ್ದ್ ಮದು ದಿವೊಂದು ಊರಿದಿ ನಾದ್ ದಿ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಡ್.

57. ಬೆಲೆ ದಾನ್ತಿನ ಆಛರಾರಿ ಬಾಲೆದ ಪಿಂಕನ್ ಕೆತುದೆಗೆ.

58. ಎಲಿ ಪೊಂದಾ ಪಿಲಿ ಪನ್ತೆತೆಗೆ ಒರಿ.

59. ಬೊರಿ ಲಗ್ಯೊರ್ದ್ ದುಂಬು ಗೊನಿ ಲೈತುನ್ ಗೆ.

60. ಪತ್ತು ಪೆದ್ದಿನಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಪೆದ್ದಿನಾಲ್ ಪೆದರೆ ಪಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಅಂದ್.

61. ನೀರ್‌ಡ್ ಮುರ್ಕುದು ಸಯ್ಪುನಕ್‌ಲ್ ಮುದಲೆನ್ಲಾ ಅರಾದ್ ಪತ್ತುವೆರ್‌ಗೆ.

62. ನೀರ್‌ಡ್ ಹೋಮ ದೀಲೆಕಾಂಡ್.

63. ನೀರ್‌ಡಾಂಡಲಾ ಕಕ್ಕೆಗ್ ಮೋನೆ ತೂವೊಡುಗೆ.

64. ನೀರ್‌ಡೇ ಇತ್ತ್‌ಂಡಲಾ ಕಪ್ಪೆಗ್ ಸೀತೊ ಆವಂದ್.

65. ನೀರ್ ತಿಕ್ಕಿನವುಲು ಮೀಯೊನೊಡು.

66. ವನಸ್ ತಿಕ್ಕಿನವುಲು ಉಂಡೊನೊಡು.

67. ನೀರ್‌ದ ಉಲಯಿದ ಪಾದೆದ ಲೆಕೊ.

68. ನೀರ್‌ದ ಗುಂಡಿ ಜಲ್ಲೊಗು ಗೊತ್ತು.

69. ನೀರ್‌ದ ಮುಗುಳಿ ಏಪ ದರಿಯು ಪನಿಯೆರೆ ಬಲ್ಲಿ.

70. ನೀರ್‌ದ ಪಾಮಜಿ ಒಟ್ಟುಗು ಬರು.

71. ನೀರ್ ತೂದು ದಯಿ ನಡೊಡು.

72. ಬಾರ್ ತೂದು ಕದಿಕೆ ಕಟ್ಟೊಡು.

73. ನೀರ್‌ಡ್ದ್ ದೆತ್ತಿನ ಮೀನ್‌ದ ಲೆಕೊ.

74. ನೀರ್‌ಡ್ ಬರೆಯಿನ ತೋಜಂದ್.

75. ಪಾದೆಡ್ ಬರೆಯಿನ ಮಾಜಂದ್.

76. ಬಡಾವ್ ಅಂದಾ ಬಡೆವೆರ್ನ ಇಲ್ಲಗ್ ಪೂ, ತುಡು ಅನಂಡಾ ತೊಡು ಬರಿಕ್ ಪೂ.

77. ಅ ಇಲ್ಲದಾಯೆ ಮು ಇಲ್ಲದಾಯನ್ ಲಪ್ಪುನು.

78. ಕೊರಿ ಐತಾ ಕಾರ್ ದ ಐದ್ನೆ ಒಕ್ಕುನು.

79. ಅಗಲ್ ಅಗಲ್ನಾ ಕೈ ಅಗಲ್ ಅಗಲ್ನಾ ಮಂದೆಗ್.

80. ಬಾಸೇ ದಾನ್ತಿನ ಊರುಗ್ ಮಲ್ಲೆ, ಮರ್ಯದಿ ದಾನ್ತಿನ ದೆಸೊಗ್ ಮಲ್ಲೆ.

81. ಒಟ್ಟೆ ಓಡೊಡು ಕಡವು ಕಡಪಡ.

82. ಒಟ್ಟೆ ಕರಕ್ ಕಿಟ್ಟೊ ಪಾಡ್‌ಂಡಲಾ ಪುದರ್ ಒಟ್ಟೆ ಕರಂದೆ.

83. ಒಟ್ಟೆ ಕಡ್ಯಡ್ ನೀರ್ ತುಂಬಿಲೆಕೊ.

84. ಒಟ್ಟೆ ಚಟ್ಟೆ ತೆರಿಯೊಡಾಂಡ ಪೊಡೆತ್ತ್ ತೂವೊಡು.

85. ಒಟ್ಟೆ ತಂರ್ಬುಚ್ಚಿ ಕಬಿಡಿಯೆರೆ ಆವಂದ್.

86. ಒಟ್ಟೆ ಬೂರುಂಡ ಕುಟ್ಟೆ ಪೋಂಡು.

87. ಒಟ್ಟೆ ಬೂರ್ನೇಟ ಕಡ್ಯಡ್ ನೀರ್ ಉಂತು.

88. ಒಟ್ಟೆ ಕರತೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಕರನ್ ತಾಂಟಾಂಡ ಎಂಚ?

89. ಒಕ್ಕೆಲ್ ಪೋನಗ ದಿಕ್ಕೆಲ್ ಗರ್ತಿಲೆಕೊ.

90. ಒಕ್ಕೆಲ್ ಮಲ್ಲೆ ಆಂಡ್. ತಿಕ್ಕುನ ಎಲ್ಯೆ ಆಂಡ್.

91. ಒಕ್ಕೆಲ್ ಇಜ್ಜಂದಿ ಇಲ್ಲ್‌ದ ಲೆಕೊ.

92. ಒಕ್ಕುನೆಟ್ ಪಂಜಿ. ನಕ್ಕುನೆಟ್ ನಾಯಿ.

93. ಒಕ್ಕುದು ತಿಕ್ಕ್‌ನಿ ನಾಲ್ ನಕ್ರ್ ಮಾತ್ರ.

94. ಯೆಕ್ಕಲೆ ಬಂಜಿದಾಯೆ ವನಸ್ ಮನ್ತಿನ ಗೊತವಂದ್, ಕೊಂಗರ್ ಕೂಲಿದಾಯೆ ಸೈತಿನ ಗೊತವಂದ್.

95. ಬದ್ಡವೆ ಆದ್ ಪುಟರೆ ಬಲ್ಲಿ, ತೊಜನ್ಕದ್ ಕೊದ್ಯರೆ ಬಲ್ಲಿ.

96. ಮಂಜೊಲ್ ಸೀಕ್ ದಯಗ್ ಊರಿದಿ ಮಂಜೊಲ್ ಗೆ.

97. ಕೊರಿದ ಕಜಿಪುಗ್ ಕೊರಿನ್ ಕೆಂದ್ ಮಸಲ ಕದೆರೆ ಅಪುಂದಾ.

98. ಲತಂದೆ ದ ಬಿತ್ತ್ ಪದುಂಡಾ ಲತಂದೆ ಕೊದ್ಯಂದೆ ಪೀರೆ ಕೊದ್ಯುಂದೆ.

99. ಪರ ತಡಪೆ ಆಂಬಿ ದ ಬಲ, ಅಜ್ಜೆರ್ ಡಾಟೆದ ಬಲ, ಅಜ್ಜಿ ಗ್ ಬಚ್ಛಿರೆದ ಬಲ.

100. ಬಸಲೆ ಇತುಂಡಾ ಒಸಲೆ ದ್ ಉನೊಲಿ ಗೆ.

101. ಅಂಬಿಗ್ ಬಜಂಟ್ ಸಾಕ್ಷಿ.

102. ಬಿರುವೆರಡ್ ಇರುವೆರ್.

103. ಪಜೆ ಇತ್ತಿನಾತೆ ಕಾರ್ ನೀಡೊಡು.

104. ಅಕುಲಕುಲ್ನ ತರೆಕ್ಕ್ ಅಕುಲಕುಲ್ನ ಕೈ.

105. ಉಂಡ್ನಾಯಗ್ ಬಡವು ಹೆಚ್ಚ ತಿಂದ್ ನಾಯಗ್ ಕೊದಿ ಹೆಚ್ಚ.

106. ಅಳೆನ ನಾಲು ಸಮಗಾರನ ರಂಪಿಗೆದ ಲೊಕೊ.

107. ಉಚಿಡಿ ಇಲ್ಲಗ್ ಗುಂಡು ದೀಪುನಾಯೆ.

108. ತಿನ್ಪಿ ಸೂಳೆಮಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಂದ, ಅಡ್ಪಿ ಮುಂಡೆ ಎಡ್ಡೆ.

109. ನಾಯಿದ ಬೀಲೊನ್ ಓಂಟೆಡ್ ಪಾಡಿಲೆಕೊ.

110. ಬೇಲೆ ಇಜ್ಯನ್ದಿ ಆಚಾರಿ ಬಾಲೆದ ಪೀಂಕಾನ್ ಕೆತ್ತಿಯೆ.

111. ಆಜಿ ಪೆದ್ನಾಲೆಗ್ ಮೂಜಿ ಪೆದ್ನಾಲ್ ಬುದ್ಧಿ ಪಂಡಿಲೆಕೋ.

111. ಅಂದಾ ಪಾತೆರೊಗು ಸಂದಾ೦ಯೊ ಇದ್ದಿ.

113. ದಿನ್ನೊಗು ತಕ್ಕ ಬಣ್ಣೊ.

114. ಬಾಯಿ ಇತ್ತಿ ಮಗೆ ಬದ್ಕುವೆ.

115. ಸಮೇರಿ “ರ್ನ ಪೊಣ್ಣು ಸಂಬಾರೊ “ರ್ನ ಕಜಿಪ್ಪು.

116. ಒಂಜಿ ಪೆಟ್ಟು ರಡ್ಡ್ ತುಂಡು.

117. ಕಂಚೋಲು ಕಯ್ಪೇಂದ್ ದಕ್ಕಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿ, ಮಾ” ನೆರಿಯಲ್ಂದ್ ಬಲಿಪ್ಪಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿ.

118. ಜಾತಿಗ್ ಜಾತಿ ಪಗೆ, ನಾಗ್ ನಾ ಪಗೆ.

119. ತೂನಗ ದಿನ್ನೊ, ಪಾತೆರ್ನೊ ಬೊನ್ಯೊ.

120. ಬಾಡ್ ಮಗ,ಮಗ, ಬಂಜಿಡ್ ದಗದಗ.

121. ಅಂಬಿಗ್ ಬಜಂಟ್ ಸಾಕ್ಷಿ.

122. ಬಿರುವೆರಡ್ ಇರುವೆರ್.

123. ಪಜೆ ಇತ್ತಿನಾತೆ ಕಾರ್ ನೀಡೊಡು.

124. ಅಕುಲಕುಲ್ನ ತರೆಕ್ಕ್ ಅಕುಲಕುಲ್ನ ಕೈ.

125. ಉಂಡ್ನಾಯಗ್ ಬಡವು ಹೆಚ್ಚ ತಿಂದ್ ನಾಯಗ್ ಕೊದಿ ಹೆಚ್ಚ.

126. ಅಳೆನ ನಾಲು ಸಮಗಾರನ ರಂಪಿಗೆದ ಲೊಕೊ.

127. ಉಚಿಡಿ ಇಲ್ಲಗ್ ಗುಂಡು ದೀಪುನಾಯೆ.

128. ತಿನ್ಪಿ ಸೂಳೆಮಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಂದ, ಅಡ್ಪಿ ಮುಂಡೆ ಎಡ್ಡೆ.

129. ನಾಯಿದ ಬೀಲೊನ್ ಓಂಟೆಡ್ ಪಾಡಿಲೆಕೊ.

130. ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜಾಂದಿ ಆಚಾರಿ ಬಾಲೆದ ಪೀಂಕಾನ್ ಕೆತ್ತಿಯೆ.

131. ಆಜಿ ಪೆದ್ನಾಲೆಗ್ ಮೂಜಿ ಪೆದ್ನಾಲ್ ಬುದ್ಧಿ ಪಂಡಿಲೆಕೋ.

132. ಅಂದಾ ಪಾತೆರೊಗು ಸಂದಾ೦ಯೊ ಇದ್ದಿ.

133. ದಿನ್ನೊಗು ತಕ್ಕ ಬಣ್ಣೊ.

134. ಬಾಯಿ ಇತ್ತಿ ಮಗೆ ಬದ್ಕುವೆ.

135. ಸಮೇರಿ “ರ್ನ ಪೊಣ್ಣು ಸಂಬಾರೊ “ರ್ನ ಕಜಿಪ್ಪು.

136. ಒಂಜಿ ಪೆಟ್ಟು ರಡ್ಡ್ ತುಂಡು.

137. ಕಂಚೋಲು ಕಯ್ಪೇಂದ್ ದಕ್ಕಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿ, ಅಮ್ಮ ನೆರಿಯಲ್ಂದ್ ಬಲಿಪ್ಪಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿ.

138. ಜಾತಿಗ್ ಜಾತಿ ಪಗೆ, ನಾಯಿಗ್ ನಾಯಿ ಪಗೆ.

139. ತೂನಗ ದಿನ್ನೊ, ಪಾತೆರ್ನೊ ಬೊನ್ಯೊ.

140. ಪಾತೇರ್ನು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ, ತಿನ್ಪೀನಿ ಕೇರೆಂಗ್, ಜುಪ್ಪುನು ಗೋಣಿಡ್.

141. ಬಾಯಿಡ್ ಮಗ, ಮಗ, ಬಂಜಿಡ್ ದಗದಗ.

142. ತಿರ್ತ್ ದೀಂಡ ಪಿಜಿನ್ ಕೊನೊವು, ಮಿತ್ತ್ ದೀಂಡ ಕಕ್ಕೆ ಕೊನೊವು.

143. ಚೀಪೆ ಇತ್ತಿನಡೆ ಪಿಜಿನ್ ಬರು. ಮಡೆ ದಕ್ಕಿನಡೆ ಕಕ್ಕೆ ಬರು.

144. ಮರ್ಮಾಲ್ ಮೀಪಿನಿ ಶನಿವಾರೋ…ಓ…ಓ…ಓ…ಡ್ಡ್….. ಶನಿವಾರ, ಮಗಲ್ ಮೀಪಿನಿ ಪರ್ಬಗೊರ ಪರ್ಬಗೊರ.

145. ಪೇರ್ಗ್ ಬತ್ತಿನಾಯೆಗ್ ಎರ್ಮೆದ ಕ್ರಯ ದಾಯೆ?

146. ಬಿರೆಲ್ ತೋಜಾಂಡ ಕೈ ನಿನ್ಗುನ ಜಾತಿ.

147. ಆನೆ ಸಯ್ತ್ಂಡಲ ಸಾರೊ ವರಣ್ ಬೆಲೆ ಉಂಡುಗೆ.

148. ಆನೆನ್ ದೇರ್ಪರೆ ಆನೆನೆ ಆವೊಡು.

149. ಕಂಚಾಲ್ ಇತ್ತಂದ ಎನ್ಚಲಾ ಉಣೋಲಿ.

150. ಮತ್ತ್ ಮೀರ್ಂಡ ಮರ್ಳೆರ ಲೆಕ್ಕೊ.

151. ಮರ್ಮಲೆಗ್ ಬುದ್ಧಿ ಪಂಡ್‌ದ್ ಮಾಮಿಗ್ ಬಂಜಿ ಬೈದ್ಂಡ್‌ಗೆ.

152. ಮೂಂಕುದಾಂತಿನಾಲೆಗ್ ಮೂಂಕುತ್ತಿ ದಾಯೆ ಮಾದಿರ? .

Leave a Reply