ಅವಕಾಶಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳಾವಕಾಶಗಳು

Click on ‘+’ sign to expand and view video

ಅವಕಾಶಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳಾವಕಾಶಗಳು

Bottom and Top - ತಳ ಮತ್ತು ತುದಿ

Up and Down - ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ

Inside and Outside - ಒಳಗೆ ಮತ್ತು ಹೊರಗೆ

Leave a Reply